Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki sprzedaży, sposób
  świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży poprzez Sklep
  Internetowy znajdujący się na stronie covid-lab.pl
 2. Sklep Internetowy prowadzi firma Global Solutions sp. z o.o., ul.
  Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, NIP: 8982257086, KRS:
  0000836200 i w dalszej części regulaminu będzie zwana Sprzedawcą.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez czat znajdujący się na
  stronie covid-lab.pl oraz adres mailowy: kontakt@covid-lab.pl.
 4. Sprzedawca przestrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą
  elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami wynikającymi z
  użytkowania sieci internetowej takimi jak: pozyskiwanie i modyfikacja
  danych Klienta przez osoby nieuprawnione oraz możliwości
  wprowadzenia szkodliwego oprogramowania do urządzeń i sieci
  wewnętrznych Klienta. By zmniejszyć ryzyko wystąpienia zagrożeń
  Sprzedawca poleca stosowanie właściwych środków technicznych np.
  programów antywirusowych, zapór sieciowych.
 5. Do składania zamówień w Sklepie Internetowym są uprawnieni tylko
  Klienci będący Profesjonalnymi Użytkownikami w rozumieniu
  określonym w Regulaminie oraz nie będący Konsumentami. Do umów
  sprzedaży Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym nie stosuje
  się zatem postanowień Ustawy z dnia 30 maja 2014 o Prawach
  Konsumenta (Dziennik Ustaw 2014 pozycja 827) oraz innych przepisów
  dotyczących ochrony konsumentów.

II. Definicje

 1. Wyrób medyczny – narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie,
  materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w
  tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do
  używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i
  niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez
  wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:
  a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia
  przebiegu choroby,
  b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub
  kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
  c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub
  procesu fizjologicznego,
  d) regulacji poczęć – który nie osiąga zasadniczego zamierzonego
  działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi,
  immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być
  wspomagane takimi środkami.
 2. Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro:
  a) wyrób medyczny będący odczynnikiem, produktem odczynnikowym,
  kalibratorem, materiałem kontrolnym, zestawem, przyrządem, aparatem,
  sprzętem lub systemem, stosowanym samodzielnie lub w połączeniu,
  przeznaczony przez wytwórcę do stosowania in vitro do badania próbek
  pobranych z organizmu ludzkiego, w tym krwi i tkanek, wyłącznie lub
  głównie w celu dostarczenia informacji: o stanie fizjologicznym lub
  patologicznym; o wadach wrodzonych; do ustalenia bezpieczeństwa dla
  potencjalnego biorcy i zgodności z potencjalnym biorcą; do
  monitorowania działań terapeutycznych,
  b) pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do
  bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych
  z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro,
  c) sprzęt laboratoryjny ogólnego zastosowania, jeżeli ze względu na jego
  właściwości jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do użycia w
  badaniach diagnostycznych in vitro.
 3. Wyrób – wyrób w rozumieniu artykułu 1 ustęp 1 Ustawy o wyrobach
  medycznych z 20.05.2010 r. (Dziennik Ustaw z 2010 Nr 107 pozycja 679
  z późniejszymi zmianami) tj. wyrób medyczny, wyposażenie wyrobów
  medycznych, wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, wyposażenie
  wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywny wyrób medyczny
  do implantacji, system i zestaw zabiegowy złożony z wyrobów
  medycznych.
 4. Profesjonalny użytkownik – według definicji z artykułu 2 ustęp 1 punkt
  26 Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. (Dziennik Ustaw z
  2010 Nr 107 pozycja 679 z późniejszymi zmianami) osoba będąca
  świadczeniodawcą lub zatrudnioną u świadczeniodawcy, posiadającą
  wiedzę lub doświadczenie zawodowe, które umożliwiają używanie
  wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Świadczeniodawca – świadczeniodawca w rozumieniu Ustawy z dnia
  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
  środków publicznych (Dziennik Ustaw z 2019 r. pozycja 1373, z
  późniejszymi zmianami).
 6. Towar – test diagnostyczny na obecność przeciwciał IgG/IgM (wyrób
  medyczny do diagnostyki IVD), oferowany na stronie Sklepu
  Internetowego covid-lab.pl będący wyrobem medycznym przeznaczonym
  dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z artykułu 2 punkt
  1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010r.
 7. Konsument – konsument w rozumieniu artykułu 22(1) Ustawy z dnia
  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dziennik Ustaw 2014.121 z
  późniejszymi. zmianami) tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą
  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
  gospodarczą lub zawodową.
 8. Klient – osoba/podmiot posiadający status Profesjonalnego
  użytkownika i nie będąca Konsumentem dokonująca zakupu Towaru w
  Sklepie Internetowym.
 9. Sklep/Sklep Internetowy – Sklep Internetowy prowadzony pod
  adresem covid-lab.pl
 10. Sprzedawca – Global Solutions sp. z o.o., ul. Księcia Witolda 49/15,
  50-202 Wrocław, NIP: 8982257086, KRS: 0000836200.
 11. Zamówienie – rozumie się przez to ofertę skierowaną do
  Sprzedającego przez Klienta w formie elektronicznej i zgodnej z
  postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczące nabycia Towaru na
  zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Wymogi techniczne do korzystania ze Sklepu Internetowego:
  a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do internetu
  b) dostęp do poczty elektronicznej
  c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej,
  Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej,
  Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej
  d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność
  Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami
  zawartymi w Sklepie Internetowym.
 3. Klient zobowiązany jest do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez
  przepisy prawa,
  b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego
  funkcjonowanie oraz nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla
  Sprzedawcy,
  c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu
  Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku,
  d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami
  prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami
  korzystania z sieci Internet,
 4. Osoba fizyczna, reprezentant lub pełnomocnik osoby prawnej czy
  jednostki organizacyjnej składający zamówienie musi mieć ukończone 18
  lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. W przypadku reprezentantów lub pełnomocników osoba składająca
  Zamówienie w imieniu Klienta przez samo wysłanie Zamówienia
  oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. W
  przypadku niepotwierdzenia pełnomocnictwa przez Klienta lub
  przekroczenia jego zakresu osoba składająca zamówienie jest
  zobowiązana do zwrotu otrzymanego Towaru od Sprzedawcy oraz do
  naprawienia szkody jaką poniesie Sprzedawca w wyniku tego
  Zamówienia.

IV. PromocjeI

 1. Sprzedawca ma prawo organizować promocje na stronie Sklepu
  Internetowego.
 2. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu.

V. Zawieranie umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach, podane na stronach Sklepu Internetowego, w
  szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny,
  stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.
 2. Towary oferowane w Sklepie Internetowym oferowane są wyłącznie
  profesjonalnym użytkownikom, według definicji z artykułu 2 punkt 1.26
  Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. (Dziennik Ustaw z 2010
  Nr 107 pozycja 679 z późniejszymi zmianami) tj. osobom będącym
  świadczeniodawcą lub zatrudnioną u świadczeniodawcy, posiadającą
  wiedzę lub doświadczenie zawodowe, które umożliwiają używanie
  wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem m.in.: zakłady opieki zdrowotnej,
  szpitale, przychodnie, kliniki, a także lekarze, laboranci, farmaceuci,
  pielęgniarki/pielęgniarze, diagności laboratoryjni, ratownicy medyczni,
  personel medyczny, weterynarze.
 3. Towary nie są przeznaczone do użytku domowego.
 4. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie
  nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie
  wprowadzone na rynek.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest
  posiadanie aktywnego adresu mailowego oraz numeru telefonu.
 6. Zamówienie w Sklepie Internetowym można złożyć poprzez koszyk
  sklepu oraz kontakt mailowy. Zamówienia złożone w tych formach
  stanowią ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących
  przedmiotem Zamówienia.
 7. W momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia
  drogą mailową zostaje zawarta Umowa Sprzedaży

VI. Ceny, metody płatności i dostawa

 1. Ceny Towarów podawane są w walucie pokazywanej na Sklepie
  Internetowym i zawierają wszystkie podatki obowiązujące w Polsce.
 2. Klient może wybrać jeden ze sposobów płatności:
  a) płatność przelewem na konto,
  b) płatność elektroniczna przez platformę Przelewy24,
  c) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 3. Realizacja dostaw odbywa się w ciągu 3 dni roboczych od
  odnotowania płatności za Zamówienie, lub złożenia Zamówienia w
  przypadku płatności za pobraniem.
 4. Sprzedawca może anulować zamówienia z błędnymi, niepełnymi lub
  fikcyjnymi danymi.
 5. Towary wysyłane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 6. Sklep Internetowy realizuje dostawy za pośrednictwem firmy
  kurierskiej na terenie Polski oraz innych krajów.
 7. W przypadku przesyłek zagranicznych prosimy o kontakt przed
  złożeniem zamówienia w celu weryfikacji kosztów wysyłki oraz czasu
  dostawy.

VII. Odstąpienie od umowy

 1. Do składania Zamówień w Sklepie uprawnieni są tylko Klienci będący
  Profesjonalnym użytkownikiem w rozumieniu określonym w
  Regulaminie oraz nie będący Konsumentem – wobec czego do umów
  sprzedaży Towarów dokonywanych w Sklepie tych nie stosuje się
  postanowień ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta
  (Dz.U. 2014 poz. 827) w tym Klientowi nie przysługuje prawo do
  odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru na zasadach przewidzianych w
  tej ustawie.

VIII. Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 2. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje
  wyłączona.
  3.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych
  prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na
  adres mailowy kontakt@covid-lab.pl.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć
  reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód
  zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w
  terminie do 14 dni.

IX. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub
  importera. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja
  dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona
  jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach Sklepu
  Internetowego.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza
  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką
  Prywatności, która stanowi Załącznik do Regulaminu.

XI. Postanowienia końcowe

 1. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie
  poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu
  Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w
  życie.
 2. W razie, gdy Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu
  obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od
  daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie
  Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje
  rozwiązaniem Umowy.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy
  Sprzedawcą, a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane
  sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. W sprawach
  nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
  przepisy Kodeksu, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa.
 4. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa
  autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny
  internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do
  formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może
  następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

XII. Oświadczenie Klienta

Akceptując ten regulamin, Klient oświadcza, że:
a) ma świadomość, że Towar przeznaczony jest wyłącznie dla
profesjonalnych użytkowników według definicji z artykułu 2 ustęp 1
punkt 26 Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. (Dziennik
Ustaw z 2010 Nr 107 pozycja 679 z późniejszymi zmianami). oraz znana
jest mu treść przepisu artykułu 10 ustęp 2 Ustawy o wyrobach
medycznych zgodnie z którym „Zabrania się̨ dostarczania i udostępniania
osobom, które nie są̨ profesjonalnymi użytkownikami, przeznaczeniem
do samodzielnego używania, wyrobów medycznych do diagnostyki in
vitro innych niż wyroby, o których mowa w artykule 2 ustęp 1 punkt 39
litery: b i c ww. Ustawy lub wyroby do samokontroli.”
b) posiada status profesjonalnego użytkownika i nie nabywa Towaru
oferowanego Sklepie Internetowym pod adresem covid-lab.pl wbrew
obowiązującemu w Rzeczpospolitej Polskiej prawu.
c) w przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń w tym zwłaszcza
co do posiadania statusu Profesjonalnego użytkownika, Klient
odpowiedzialny będzie za wyrządzoną w ten sposób szkodę Sprzedawcy
wynikająca z faktu zawarcia umowy sprzedaży z osobą nieposiadającą
tego statusu.